การจัดการทำเนียบครูบุคลากร

รายการทำเนียบครูบุคลากร

No เลขตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร รูปภาพ Action
1 นางสาวธิดารัตน์ คำบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน a1124987535.jpg
2 นายปัฐวี ปาลวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดบ้านหนอง a1207595351.jpg
3 นางสาวอโนชา ฤทธิ์นุช ครูโรงเรียนวัดบ้านหนอง a23074893.jpg
4 นางสาวฐิตาภรณ์ ดิษสระ ครูโรงเรียนวัดบ้านหนอง 086-4159998 a984740639.jpg
5 นางสาวหนึ่งฤทัย หาธรรม ครูโรงเรียนวัดบ้านหนอง 081-0420336 a1485231202.jpg
6 นางอัญชลี เครืออนันต์ ครูโรงเรียนวัดบ้านหนอง 0850500392 a2084382174.jpg
7 นางอรนงค์ รุจิยาปนนท์ ครูโรงเรียนวัดบ้านหนอง a296013575.jpg
8 นางสาวน้ำอ้อย ชูชั่ง ครูโรงเรียนวัดบ้านหนอง a145953659.jpg
9 นางเสาวนีย์ สร้อยภู่ระย้า ครูโรงเรียนวัดบ้านหนอง 01234567790 a1820761094.jpg
10 นางสมพร แก้วสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดบ้านหนอง 0830747471 a1889078995.jpg
11 นางสาววิไลลักษณ์ นิลวรรณ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบ้านหนอง 0940180461 a1341689179.jpg
12 นางสาวฏิลดา จันทร์กลิ่น ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดบ้านหนอง a1327925850.jpg
130039677 นายปณต พิมปาน ครูโรงเรียนวัดบ้านหนอง 0889042930 a231211170.jpg