การลาของข้าราชการ

รายการการลาของข้าราชการ

ที่ ชื่อผู้ลา ขออนุญาตลา เหตุผลการลา ตั้งแต่วัน/เดือน/ปี ถึงวัน/เดือน/ปี รวมลา Action
1 นางปิยรัตน์ จิตเปี่ยมวิริยะ ลาป่วย หมอนัดตรวจที่โรงพยาบาล ๒๔   กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๒๔   กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑ วัน
2 นางสาวหนึ่งฤทัย หาธรรม ลาป่วย แน่นหน้าอกหายใจไม่ทันและบ้านหมุน ๑๘   กรกฎาคม ๑๕๖๒ ๑๘   กรกฎาคม ๑๕๖๒ ๑ วัน
3 นางอัญชลี เครืออนันต์ ลาป่วย ท้องเสีย ๑๑   กรกฎาคม ๑๕๖๒ ๑๕   กรกฎาคม ๑๕๖๒ ๓ วัน
4 นางอรนงค์ รุจิยาปนนท์ ลาป่วย ผ่าตัดมดลูก ๑๑   กรกฎาคม ๑๕๖๒ ๑๗   กรกฎาคม ๑๕๖๒ ๓ วัน
5 นายราชันย์ เจียมศิริ ลากิจส่วนตัว พาลูกสาวไปรับวัคซีนครบ ๔ เดือน ๑๒   กรกฎาคม ๑๕๖๒ ๑๒   กรกฎาคม ๑๕๖๒ ๑ วัน
6 นางสาวฏิลดา จันทร์กลิ่น ลากิจส่วนตัว ไปทำธุระส่วนตัวที่ต่างจังหวัด ๑๕   กรกฎาคม ๑๕๖๒ ๑๕   กรกฎาคม ๑๕๖๒ ๑ วัน
7 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วงศ์พรม ลากิจส่วนตัว ไปทำธุระส่วนตัวที่ดินและธนาคาร ๑๘   กรกฎาคม ๑๕๖๒ ๑๘   กรกฎาคม ๑๕๖๒ ๑ วัน
8 นางสาววิไลลักษณ์ นิลวรรณ์ ลาป่วย ไอและเจ็บคอ ๒๐   มิถุนายน ๒๕๖๒ ๒๐   มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑ วัน
9 นางสาววิไลลักษณ์ นิลวรรณ์ ลากิจส่วนตัว รับปริญญา ๑๗   มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑๙   มิถุนายน ๒๕๖๒ ๓ วัน
10 นางอัญชลี เครืออนันต์ ลาป่วย เวียนศรีษะ ๑๐   มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑๐   มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑ วัน
11 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วงศ์พรม ลาป่วย ท้องเสีย ๑๗   มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑๗   มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑ วัน
12 นางปิยรัตน์ จิตเปี่ยมวิริยะ ลากิจส่วนตัว ไปดูแลช่วยเหลือสามีระหว่างการผ่าตัดที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ ๒๙   พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๑   มิถุนายน ๒๕๖๒ ๘ วัน
13 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วงศ์พรม ลากิจส่วนตัว ไปทำธุระส่วนตัวที่ต่างจังหวัด ๒๙   พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๒๙   พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑ วัน
14 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วงศ์พรม ลากิจส่วนตัว ไปสอบเพื่เรียนหรือศึกษาต่อ ๗   มิถุนายน ๒๕๖๒ ๗   มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑ วัน
15 นางสาวอโนชา ฤทธิ์นุช ลาป่วย พบแพทย์ ร.พ. ธรรมศาสตร์ (คลินิคพิเศษ) ๖   มิถุนายน ๒๕๖๒ ๗   มิถุนายน ๒๕๖๒ ๒ วัน
16 นายราชันย์ เจียมศิริ ลาป่วย เวียนศรีษะ เป็นไข้ ๔   มกราคม   ๒๕๖๑ ๔   มกราคม   ๒๕๖๑ ๑ วัน
17 นางปิยรัตน์ จิตเปี่ยมวิริยะ ลาป่วย ไปตรวจนัดที่โรงพยาบาล ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๑ ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๑ ๑ วัน
18 นางอัญชลี เครืออนันต์ ลาป่วย กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑ ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑ ๑ วัน
19 นางสาวมนัสนันท์ อินทร์พิทักษ์ ลาป่วย ไปพบแพทย์ที่ โรงพยาบาลธรรมศาตร์ ๑๓   มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๔   มีนาคม ๒๕๖๒ ๒ วัน
20 นางสาวอโนชา ฤทธิ์นุช ลาป่วย เจาะผลเลือด รพ. ธรรมศาสตร์ ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ ๑ วัน
21 นางสาวปนัดดา ฤทธฺ์ฤดี ลากิจส่วนตัว ทำธุรส่วนตัว ๑๒   มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๒   มีนาคม ๒๕๖๒ ๑ วัน
22 นางสาวอโนชา ฤทธิ์นุช ลาป่วย ไปพบแพทย์ที่ รพ ธรรมศาสตร์(คลีนิคพิเศษ) ๒๘   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๑   มีนาคม ๒๕๖๒ ๒ วัน
23 นางปภัชสิตา ธูปอ่อน ลาป่วย หมอนัดตรวจเลือด ๒๐   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๒๐   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๑ วัน
24 นางสาวฏิลดา จันทร์กลิ่น ลาป่วย หมอนัด ๑๓   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๑๕   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๓ วัน
25 นางสาวมนัสนันท์ อินทร์พิทักษ์ ลาป่วย ไปพบแพทย์ที่ โรงพยาบาลธรรมศาตร์ ๖   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๘   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๓ วัน
26 นางปภัชสิตา ธูปอ่อน ลากิจส่วนตัว ทำบุญร้านนำพระเข้าร้านใหม่ ๑   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๑   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๑ วัน
27 นางอัญชลี เครืออนันต์ ลาป่วย รับยาตามแพทย์นัด ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๒ ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๒ ๑ วัน
28 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วงศ์พรม ลากิจส่วนตัว ไปเป็นวิทยากรให้กับ กศน จังหวัดชัยนาท ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๒ ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๒ ๑ วัน
29 นางปิยรัตน์ จิตเปี่ยมวิริยะ ลากิจส่วนตัว พาสามีไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑ ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑ ๒ วัน
30 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วงศ์พรม ลากิจส่วนตัว ทำบุญบ้าน ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๑ ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑ ๒ วัน
31 นางปิยรัตน์ จิตเปี่ยมวิริยะ ลากิจส่วนตัว ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑ ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๑ ๓ วัน
32 นางอัญชลี เครืออนันต์ ลาป่วย กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑ ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑ ๒ วัน
33 นางอัญชลี เครืออนันต์ ลาป่วย ท้องเสีย ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑ ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑ ๑ วัน
34 นางสาวอโนชา ฤทธิ์นุช ลาป่วย ไปพบแพทย์ที่ รพ ธรรมศาสตร์(คลีนิคพิเศษ) ๖   ธันวาคม   ๒๕๖๑ ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑ ๒ วัน
35 นางปิยรัตน์ จิตเปี่ยมวิริยะ ลาป่วย เวียนศรีษะ บ้านหมุน ไม่สามารถขับรถมาทำงานได้ ๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑ ๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑ ๑ วัน
36 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วงศ์พรม ลากิจส่วนตัว ไปสำนักงานที่ดิน ๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑ ๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑ ๑ วัน
37 ลากิจส่วนตัว        
38 นางสาวมนัสนันท์ อินทร์พิทักษ์ ลาป่วย ไปพบแพทย์ที่ รพ ธรรมศาตร์ ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ ๓ วัน
39 นางอัญชลี เครืออนันต์ ลาป่วย ปวดหัว ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ ๑ วัน
40 นางปิยรัตน์ จิตเปี่ยมวิริยะ ลากิจส่วนตัว ต้องไปดูแลคู่สมสรเข้านอนรักษาตัวที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ ๖ วัน
41 นางสาวอโนชา ฤทธิ์นุช ลาป่วย เจาะผลเลือด รพ. ธรรมศาสตร์ ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ ๑ วัน
42 นางปิยรัตน์ จิตเปี่ยมวิริยะ ลาป่วย ไปตรวจนัดที่โรงพยาบาล ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๑ ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๑ ๑ วัน