จัดการหนังสือส่ง

รายการหนังสือส่ง

       [ รายการหนังสือส่งปี 61 ]     [ รายการหนังสือส่งปี 62 ]
ปี พ.ศ. ที่ ศธ/ วัน/เดือน/ปี เรื่อง จาก ถึง ไฟล์แนบ Action
๒๕๖๓ 146 ๑๘   พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สัญญาจ้างครูอัตราจ้าง ผอ. สพป
๒๕๖๓ ๑๔๕ ๑๒   พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ส่งคำสั่งเวรรักษาราชการประจำสถานที่ราชการ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๑๔๔ ๑๒   พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ส่งหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๓ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๑๔๓ ๒   พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๑๔๒ ๒๙   ตุลาคม ๒๕๖๓ ส่งเอกสารเบิกเงินธุรการโรงเรียน ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๑๔๑ ๒๙   ตุลาคม ๒๕๖๓ ขอลาออกจากธุรการ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๑๔๐ ๒๘   ตุลาคม ๒๕๖๓ ประเมินครูกฤติ รก.ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1603876564.pdf
๒๕๖๓ ๑๓๙ ๒๘   ตุลาคม ๒๕๖๓ เครื่องราชอิสราภรณ์ รก.ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1603853748.pdf
๒๕๖๓ ๑๓๘ ๒๖   ตุลาคม ๒๕๖๓ การอบรมวิทยาการคำนวณ รก .ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๑๓๗ ๒๓   ตุลาคม ๒๕๖๓ ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รก.ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๑๓๖ ๑๔   ตุลาคม ๒๕๖๓ ขอใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตต่อเนื่องจากสัญญาเดิม รก.ผอ รร ผอ TOT a1602664597.pdf
๒๕๖๓ ๑๓๕ ๑๒   ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งรายชื่อเกษียณ รก.ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1602471147.pdf
๒๕๖๓ ๑๓๔ ๑๒   ตุลาคม ๒๕๖๓ ตรวจสอบวุฒิการศึกษา รก.ผอ รร ผอ โรงเรียน a1602466506.pdf
๒๕๖๓ ๑๓๓ ๙   ตุลาคม ๒๕๖๓ ตรวจรับพัสดุเครื่องครัวเรือน (เครื่องตัดหญ้า ) ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1602227288.pdf
๒๕๖๓ ๑๓๒ ๙   ตุลาคม ๒๕๖๓ การส่งย้ายเด็กนักเรียน รก ผอ รร ผอ โรงเรียน a1602210124.pdf
๒๕๖๓ ๑๓๑ ๗   ตุลาคม ๒๕๖๓ การสำรวจวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1602040143.pdf
๒๕๖๓ ๑๓๐ ๖   ตุลาคม ๒๕๖๓ การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ รก.ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1601956443.pdf
๒๕๖๓ ๑๒๙ ๖   ตุลาคม ๒๕๖๓ สรุปใบเสร็จรับเงิน รก. รร ผอ สพป ชัยนาท a1601953369.docx
๒๕๖๓ ๑๒๘ ๒๘   กันยายน ๒๕๖๓ ขอเบิกใบเสร็จ (เล่มใหม่ )ในระบบ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1601278421.pdf
๒๕๖๓ ๑๒๗ ๒๘   กันยายน ๒๕๖๓ ส่งเบิกเงินเดือนธุรการ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๑๒๖ ๒๘   กันยายน ๒๕๖๓ การตรวจวุฒิ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1601268011.pdf
๒๕๖๓ ๑๒๕ ๒๕   กันยายน ๒๕๖๓ ผอ จอง โรงเรียน สพป.ชัยนาท
๒๕๖๓ ๑๒๓ ๒๖   กันยายน ๒๕๖๓ เบิกค่าไฟ ผอ. สพป a1601267637.docx
๒๕๖๓ ๑๒๒ ๒๕   กันยายน ๒๕๖๓ การป้องกันยาเสพติด ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๑๒๑ ๒๒   กันยายน ๒๕๖๓ แบบรายงานข้อมูลครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1600754113.pdf
๒๕๖๓ ๑๒๐ ๑๘   กันยายน ๒๕๖๓ รายชื่อนักเรียนที่จะประสงค์ขอรับทุนสหกรณ์ ผอ รร ประธานสหกรณ์ a1600418083.pdf
๒๕๖๓ ๑๑๙ ๑๕   กันยายน ๒๕๖๓ ยกเลิก ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1600329351.docx
๒๕๖๓ ๑๑๘ ๑๕   กันยายน ๒๕๖๓ สวนพฤษาศาสตร์ (งบ 3000 ) ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1600138145.pdf
๒๕๖๓ ๑๑๗ ๑๓   กันยายน ๒๕๖๓ การเบิกสวัสดีการบุตร ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1600136841.pdf
๒๕๖๓ ๑๑๖ ๑๔   กันยายน ๒๕๖๓ การย้ายราชการครู( ส่งแบบความคิดเห็น ) ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1600053359.pdf
๒๕๖๓ ๑๑๕ ๑๑   กันยายน ๒๕๖๓ แบบรายงานขอรับทุน ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1599805963.pdf
๒๕๖๓ ๑๑๔ ๑๐   กันยายน ๒๕๖๓ ขอเชิญประชุม ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๑๑๓ ๒   กันยายน ๒๕๖๓ ตรวจสอบวุฒิการศึกษา ผอ รร ผอ โรงเรียน
๒๕๖๓ ๑๑๒ ๒   กันยายน ๒๕๖๓ การตรวจสอบวุฒิการศึกษา ผอ รร ผอ โรงเรียน a1599030970.pdf
๒๕๖๓ ๑๑๑ ๒   กันยายน ๒๕๖๓ นำส่งนับตัว ผอ. a1599029880.pdf
๒๕๖๓ ๑๑๐ ๓๑   สิงหาคม ๒๕๖๓ แบบรายงานประชุมผู้ปกครอง ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๑๐๙ ๓๑   สิงหาคม ๒๕๖๓ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ๓๐%) รอบที่ ๒ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๑๐๘ ๒๘   สิงหาคม ๒๕๖๓ Coaching Teams ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๑๐๗ ๒๖   สิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1598427632.pdf
๒๕๖๓ ๑๐๖ ๑๙   สิงหาคม ๒๕๖๒ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับหน้ากากอนามัย รอบที่ 3 ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1597822539.pdf
๒๕๖๓ ๑๐๕ ๑๗   สิงหาคม ๒๕๖๓ แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมนโยบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1598427206.pdf
๒๕๖๓ ๑๐๔ ๑๔   สิงหาคม ๒๕๖๓ พฤษาศาสตร์ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1598427154.docx
๒๕๖๓ ๑๐๓ ๑๓   สิงหาคม ๒๕๖๓ การสำรวจกล่องดิจิตอล ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1597294720.pdf
๒๕๖๓ ๑๐๒ ๑๑   สิงหาคม ๒๕๖๓ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ๗๐%) ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1597128725.pdf
๒๕๖๓ ๑๐๑ ๑๐   สิงหาคม ๒๕๖๓ การำส่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1597108622.pdf
๒๕๖๓ ๑๐๐ ๑๐   สิงหาคม ๒๕๖๓ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1597044148.pdf
๒๕๖๓ ๙๙ ๗   สิงหาคม ๒๕๖๓ ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ปี ๒๕๖๓ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1596791203.docx
๒๕๖๓ ๙๘ ๗   สิงหาคม ๒๕๖๓ คืนหีบ ผอ รร นายอำเภอ a1596791016.jpg
๒๕๖๓ ๙๗ ๕   สิงหาคม ๒๕๖๓ ขออนุญาติยืมคูหาเลือกตั้ง ผอ รร ผอ a1596613278.jpg
๒๕๖๓ ๙๖ ๕   สิงหาคม ๒๕๖๓ ส่งไซส์เสื้อสหกรณ์ ผอ รร ผอ สหกรณ์ a1596596748.pdf
๒๕๖๓ ๙๕ ๕   สิงหาคม ๒๕๖๓ การส่งการพัฒนาตนของข้าราชการ (เพิ่มเติม ) ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1596594694.pdf
๒๕๖๓ ๙๔ ๓๑   กรกฏาคม ๒๕๖๓ ส่งเอกสารหลักฐาน ผอ รร
๒๕๖๓ ๙๓ ๓๑   กรกฏาคม ๒๕๖๓ ส่งเอกสารเบิกเงินธุรการโรงเรียน ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1596618387.pdf
๒๕๖๓ ๙๒ ๓๐   กรกฏาคม ๒๕๖๓ ความร่วมมือดำเนินการตามนโยบาย ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1596617502.pdf
๒๕๖๓ ๙๑ ๒๙   กรกฏาคม ๒๕๖๓ อาหารกลางวัน ผอ รร นายกเทศมนตรีตำบลตลุก a1596619220.pdf
๒๕๖๓ ๙๐ ๒๙   กรกฏาคม ๒๕๖๓ ส่งเอกสารสมัครเพื่อเป็นหน่วยงานบริการตามกระทรวง ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1596618264.pdf
๒๕๖๓ ๘๙ ๒๙   กรกฏาคม ๒๕๖๓ ส่งใบเสร็จรายได้แผ่นดิน ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1596617271.pdf
๒๕๖๓ ๘๘ ๒๔   กรกฏาคม ๒๕๖๓ เตรียมความพร้อม ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1596618090.pdf
๒๕๖๓ ๘๗ ๒๒   กรกฏาคม ๒๕๖๓ ค่าสวัสดีการบุตร( ครูอรนงค์ ) ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๘๖ ๒๒   กรกฏาคม ๒๕๖๓ เบิกค่ารักษาพยาบาล (ครูอรนงค์ ) ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๘๕ ๒๑   กรกฏาคม ๒๕๖๓ ยกเลิก TOT ผอ รร ผอ TOT
๒๕๖๓ ๘๔ ๒๐   กรกฏาคม ๒๕๖๓ สำรวจข้อมูลอตรากำลัง ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1596619472.pdf
๒๕๖๓ ๘๓ ๑๗   กรกฏาคม ๒๕๖๓ พฤษาศาสตร์ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1596619526.pdf
๒๕๖๓ ๘๒ ๑๗   กรกฏาคม ๒๕๖๓ แจ้งรายชื่อนักเรียนที่จบชั้น ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1596619601.pdf
๒๕๖๓ ๘๑ ๑๕   กรกฏาคม ๒๕๖๓ ส่งเกียรติบัตร ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1596619699.pdf
๒๕๖๓ ๘๐ ๑๓   กรกฏาคม ๒๕๖๓ ย้าย กาจนา บัวเขียว ผอ รร ผอ โรงเรียน
๒๕๖๓ ๗๙ ๑๓   กรกฏาคม ๒๕๖๓ หลักสูตรแกนกลาง ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๗๘ ๑๐   กรกฏาคม ๒๕๖๓ การส่งเบิกค่าซ้อมส้วม (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ) ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๗๗ ๙   กรกฏาคม ๒๕๖๓ ส่งนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน ผอ รร ผอ โรงเรียน
๒๕๖๓ ๗๖ ๙   กรกฏาคม ๒๕๖๓ การส่งนักเรียนย้าย ผอ รร ผอ โรงเรียน
๒๕๖๓ ๗๕ ๘   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จ้างธุรการ ผอ รร
๒๕๖๓ ๗๔ ๓๐   มิถุนายน ๒๕๖๓ ส่งคณะกรรมการแต่งตั้งรับพัสดุและตรวจรับอินเตอร์เน็ต ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๗๓ ๒๕   มิถุนายน ๒๕๖๓ แจ้งซ้อมน้ำบาลโรงเรียน ผอ รร ผอ ทรัพยากร
๒๕๖๓ ๗๒ ๒๕   มิถุนายน ๒๕๖๓ แจ้งซ่อมบำรุงน้ำบาดาล ผอ รร ผอ ทรัพยากรน้ำบาลเขต 2
๒๕๖๓ ๗๑ ๒๒   มิถุนายน ๒๕๖๓ ส่งใบเสร็จรับเงิน (กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ๗๐%) ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๗๐ ๒๒   มิถุนายน ๒๕๖๓ รายงานข้อมูลนมเด็ก ผอ รร นายกเทศมนตรีตำบลตลุก
๒๕๖๓ ๖๙ ๑๒   มิถุนายน ๒๕๖๓ ประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๖๘ ๑๒   มิถุนายน ๒๕๖๓ การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COV ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ู๖๗ ๑๐   มิถุนายน ๒๕๖๓ คำสั่งครูวิทย์ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๖๖ ๑๐   มิถุนายน ๒๕๖๓ การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๓ ผอ.รร ผอ.สพป.ชัยนาท
๒๕๖๓ ๖๕ ๑   มิถุนายน ๒๕๖๓ การแจ้งรับนักเรียนที่ขอย้าย ผอ รร ผอ โรงเรียน
๒๕๖๓ ๖๔ ๓๑   พฤษภาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งเวรยาม ผอ รร
๒๕๖๓ ๖๓ ๑   มิถุนายน ๒๕๖๓ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๖๒ ๒๙   พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงินการจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๖๑ ๒๖   พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายงานการเรียนการสอนทางไกลสัปดาห์ที่ 1 : ๑๘-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๖๐ ๒๕   พฤษภาคม ๒๕๖๓ แบบรายงานเด็กดี เมื่องชัยนาท ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๕๙ ๒๐   พฤษภาคม ๒๕๖๓ สัญญาจ้างครูวิทย์ - คณิต ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๕๘ ๑๙   พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่งสำเนาเกียรติบัตร e - Learing ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๕๗ ๑๘   พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรรมการสถานศึกษา ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๕๖ ๑๕   พฤษภาคม ๒๕๖๓ การยื่นบำนาญราชการครู ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๕๖ ๑๔   พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการอาหารกลางวัน ผอ รร นายกเทศมนตรีตำบลตลุก
๒๕๖๓ ๕๕ ๔   พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่งแบบการประชุมทางไกลการจัดการเรียนการสอน ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๕๔ ๔   พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำรวจผลกระทบ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๕๓ ๓   พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำรวจข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค./ ช.พ.ส. ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1588482488.pdf
๒๕๖๓ ๕๒ ๒๙   เมษายน ๒๕๖๓ สำรวจอุปกรณ์ อนามัย โรคโควิท 19 ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๕๑ ๒๗   มีนาคม ๒๕๖๓ รายงานครูย้ายข้าราชการ นางสาวเสาวนีย์ สร้อยภูระย้า ผอ รร ผอ โรงเรียน
๒๕๖๓ ๕๐ ๒๗   เมษายน ๒๕๖๓ ส่งเอกสารเบิกเงินธุรการโรงเรียน ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๔๙ ๒๕   เมษายน ๒๕๖๓ ส่งจำนวนเด็กใวห้เทศบาล ปี ๒๕๖๓ ผอ รร นายกเทศมนตรีตำบลตลุก
๒๕๖๓ ๔๘ ๒๔   เมษายน ๒๕๖๓ เบิก ๓ฺBB เดือนเมษายน ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๔๗ ๒๒   เมษายน ๒๕๖๓ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานประจำ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๔๖ ๒๐   มีนาคม ๒๕๖๓ เบิกค่าเน็ต TOT มีนาคม ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๔๕ ๑๕   เมษายน ๒๕๖๓ ส่งประกัน ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๔๔ ๑๕   เมษายน ๒๕๖๓ จอง ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๔๓ ๘   มีนาคม ๒๕๖๓ การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1586351492.pdf
๒๕๖๓ ๔๒ ๒   มีนาคม ๒๕๖๓ รายงานครูย้ายข้าราชการ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๔๑ ๓๐   มีนาคม ๒๕๖๓ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๔๐ ๓๐   มีนาคม ๒๕๖๓ รายงานครูย้ายข้าราชการ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๓๙ ๒๗   มีนาคม ๒๕๖๓ จอง ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๓๘ ๒๗   มีนาคม ๒๕๖๓ การยกเลิก TOT ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๓๗ ๒๗   มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งเบิกอินเตอร์ที่ยกเลิก 3BB ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๓๖ ๒๕   มีนาคม ๒๕๖๓ ทะเบียนพัสดุ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๓๕ ๒๕   มีนาคม ๒๕๖๓ ใบเสร็จอุดหนุนปัจจัย ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๓๔ ๒๕   มีนาคม ๒๕๖๓ การเลือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๓๓ ๒๕   มีนาคม ๒๕๖๓ รายงานครูย้ายข้าราชการ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๓๒ ๒๕   มีนาคม ๒๕๖๓ ส่งโครงการอาหารกลางวัน ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๓๑ ๒๕   มีนาคม ๒๕๖๓ อาหารกลางวัน ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๓๑ ๒๕   มีนาคม ๒๕๖๓ ค่าอินเตอร์เน็ต เดือน มีนาคม 2563 ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๓๐ ๒๕   มีนาคม ๒๕๖๓ ค่าอินเตอร์เน็ต เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๒๙ ๒๔   มีนาคม ๒๕๖๓ ลับ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๒๘ ๒๐   มีนาคม ๒๕๖๓ จองว่าง ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๒๗ ๑๗   มีนาคม ๒๕๖๓ หนังแจ้งเบิกธุรการ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๒๖ ๓   มีนาคม ๒๕๖๓ การนำฝากประกันสัญญา ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1583208714.pdf
๒๕๖๓ ๒๕ ๒๘   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงินการจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๒๔ ๒๗   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ค่าอินเตอร์เน็ต เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1582774861.pdf
๒๕๖๓ ๒๓ ๒๖   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ต่อต้านยาเสพติด ผอ รร สถานตำรวจ
๒๕๖๓ ๒๒ ๑๙   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตรวจสอบวุฒิการศึกษา ผอ รร ผอ โรงเรียน a1582077801.pdf
๒๕๖๓ ๒๑ ๑๗   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่งรายชื่ออบรม ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๒๐ ๑๔   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่งเบิกค่าอินเตอร์ 3BB เดือน กุมภาพันธ์ 63 ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1581667300.pdf
๒๕๖๓ ๑๙ ๑๔   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่งเบิกค่าอินเตอร์ 3BB เดือน มกราคม 63 ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1581666796.pdf
๒๕๖๓ ๑๘ ๑๔   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่งเบิกค่าอินเตอร์ TOT เดือน มกราคม 63 ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1581666814.pdf
๒๕๖๓ ๑๗ ๑๒   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่งเอกสารเบิกเงินธุรการโรงเรียน ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๑๖ ๑๑   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ งบประมาณปัจจัยยากจน ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1581414046.pdf
๒๕๖๓ ๑๕ ๔   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผลตรวจนักเรียน้ำซ้อน ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๑๔ ๓   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ร่วมงาน เปิดโลกการสู่อาชีพ ผอ รร ผอ โรงเรียน a1580787913.pdf
๒๕๖๓ ๑๓ ๓๐   มกราคม ๒๕๖๓ การส่งเงินแผ่นดิน ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๑๒ ๓๐   มกราคม ๒๕๖๓ ใบส่งเล่มบำเหน็ด ผอ รร ผอ โรงเรียน
๒๕๖๓ ๑๑ ๒๗   มกราคม ๒๕๖๓ การเลือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1580094377.pdf
๒๕๖๓ ๑๐ ๒๔   มกราคม ๒๕๖๓ ใบสั่งจ้างครู ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๒๓   มกราคม ๒๕๖๓ กรอกข้อมูล ระบบ PSC โรงเรียนวัดบ้านหนอง ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1579762142.zip
๒๕๖๓ ๒๓   มกราคม ๒๕๖๓ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผอ รร ผอ โรงเรียน a1579761316.pdf
๒๕๖๓ ๒๒   มกราคม ๒๕๖๓ โคต้าศึกษาต่อประจำปี ๒๕๖๓ ผอ รร ผอ โรงเรียน
๒๕๖๓ ๒๑   มกราคม ๒๕๖๓ ส่งเบิกค่าอินเตอร์ TOT เดือน ธันวาคม 62 ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1579595077.pdf
๒๕๖๓ ๑๕   มกราคม ๒๕๖๓ ข้าราชการครูขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๑๕   มกราคม ๒๕๖๓ ข้าราชการครูขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท
๒๕๖๓ ๑๕   มกราคม ๒๕๖๓ ส่งแบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา(แบบที่ ๔ และแบบที่๕) ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1579063718.pdf
๒๕๖๓ ๑๕   มกราคม ๒๕๖๓ ส่งแบบรายงานการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๒ ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1579060473.pdf
๒๕๖๓ ๗   มกราคม ๒๕๖๓ ส่งเอกสารเบิกเงินงบประมาณ2563 งบอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผอ รร ผอ สพป ชัยนาท a1578378566.pdf