ทะเบียนคำสั่ง

รายการหนังสือคำสั่ง

       [ ทะเบียนคำสั่งปี 61 ]      [ ทะเบียนคำสั่งปี 62 ]
ปีปฏิทิน คำสั่งที่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง สำเนาหนังสือ Action
๒๕๖๓ ๑๕๖ ๒๙   ตุลาคม ๒๕๖๓ สัญญาจ้างธุรการ
๒๕๖๓ ๑๕๕ ๒๖   ตุลาคม ๒๕๖๓ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒๕๖๓ ๑๕๔ ๒๖   ตุลาคม ๒๕๖๓ ปร่ะกันควบคุมภายใน
๒๕๖๓ ๑๕๓ ๓   ตุลาคม ๒๕๖๓ เลือนขั้นเงินเดือน (น้าหยิบ ) a1603424481.docx
๒๕๖๓ ๑๕๒ ๓   ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ a1601969388.pdf
๒๕๖๓ ๑๕๑ ๓๐   กันยายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการการติดตามประเมินภายผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครูติ๊ก a1601950526.pdf
๒๕๖๓ ๑๕๐ ๒   ตุลาคม ๒๕๖๓ จอง a1601949616.pdf
๒๕๖๓ ๑๔๙ ๒   ตุลาคม ๒๕๖๓ จัดซื้อจัดจ้าง
๒๕๖๓ ๑๔๘ ๑   ตุลาคม ๒๕๖๓ เวรยามเดือนตุลาคม
๒๕๖๓ ๑๔๗ ๓๐   กันยายน ๒๕๖๓ จองครูอ้อย
๒๕๖๓ ๑๔๖ ๓๐   กันยายน ๒๕๖๓ ประกาศอาหารกลางวัน a1601514685.pdf
๒๕๖๓ ๑๔๕ ๒๕   กันยายน ๒๕๖๓ ส่งใบเสร็จรับเงิน งบอุดหนุนภาค เรียนที่ 1 /2563
๒๕๖๓ ๑๓๗-๑๔๔ ๒๕   กันยายน ๒๕๖๓ จัดซื้อจัดจ้าง
๒๕๖๓ ๑๒๔ - ๑๓๖ ๒๒   กันยายน ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๑๒๓ ๒๒   กันยายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันไหว้ครู งานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๖๓ a1600737545.doc
๒๕๖๓ ๑๒๒ ๑๔   กันยายน ๒๕๖๓ ผอ รร จอง a1600053730.pdf
๒๕๖๓ ๑๒๑ ๑๑   กันยายน ๒๕๖๓ คำสั่งแต่งตั้งศิลปหัตกรรม a1599880866.docx
๒๕๖๓ ๑๒๐ ๑๐   กันยายน ๒๕๖๓ จอง ผอ รร
๒๕๖๓ ๑๑๙ ๑๐   กันยายน ๒๕๖๓ จอง ผอ รร
๒๕๖๓ ๑๑๘ ๑๐   กันยายน ๒๕๖๓ จอง ผอ รร
๒๕๖๓ ๑๑๗ ๙   กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
๒๕๖๓ ๑๑๖ ๙   กันยายน ๒๕๖๓ จอง(ครูหนึ่ง)
๒๕๖๓ ๑๑๕ ๓๑   สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งเวรยาม
๒๕๖๓ ๑๑๔ ๒๘   สิงหาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๑๑๓ ๒๖   สิงหาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๑๑๒ ๒๖   สิงหาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๑๑๑ ๒๖   สิงหาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๑๑๐ ๒๖   สิงหาคม ๒๕๖๒ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๑๐๙ ๒๖   สิงหาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๑๐๘ ๒๖   สิงหาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๑๐๗ ๒๖   สิงหาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๑๐๖ ๒๖   สิงหาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๑๐๕ ๒๖   สิงหาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๑๐๔ ๒๖   สิงหาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๑๐๓ ๒๖   สิงหาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๑๐๒ ๒๖   สิงหาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๑๐๑ ๒๖   สิงหาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๑๐๐ ๒๖   สิงหาคม ๒๕๖๓ จัดซื้อจัดจ้าง
๒๕๖๓ ๙๙ ๒๖   สิงหาคม ๒๕๖๓ จัดจ้าง
๒๕๖๓ ๙๘ ๒๐   สิงหาคม ๒๕๖๓ พฤษาศาสตร์ a1599618393.pdf
๒๕๖๓ ๙๗ ๒๐   สิงหาคม ๒๕๖๓ เสริมสุขภาพ a1599618367.pdf
๒๕๖๓ ๙๖ ๒๐   สิงหาคม ๒๕๖๓ รร .สุจริต a1599618345.pdf
๒๕๖๓ ๙๕ ๒๐   สิงหาคม ๒๕๖๓ ดูแลระบบ a1599618318.pdf
๒๕๖๓ ๙๔ ๑๐   สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่วิทยฐานะครูชำนาญการ ภาคเ
๒๕๖๓ ๙๓ ๖   สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งกรรมการเลือกตั้ง a1596686791.jpg
๒๕๖๓ ๙๒ ๓๑   กรกฏาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรและผู้อยู่เวรประจำสถานที่ราชการ a1596687007.jpg
๒๕๖๓ ๙๑ ๒๙   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๙๐ ๒๙   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๘๙ ๒๙   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๘๘ ๒๙   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๘๗ ๒๙   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๘๖ ๒๙   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๘๕ ๒๙   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๘๔ ๒๒   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๘๓ ๒๒   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๘๒ ๒๒   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๘๑ ๒๒   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๘๐ ๒๒   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๗๙ ๒๒   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๗๘ ๒๒   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๗๗ ๒๐   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๗๖ ๒๐   กรกฏาคม ๒๕๖๓ แจ้งครูเข้าร่วมพลเมืองดี (ครูปัฐวี )
๒๕๖๓ ๗๕ ๑๕   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๗๔ ๑๕   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๗๓ ๑๔   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๗๒ ๑๔   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๗๑ ๑๔   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๗๐ ๑๔   กรกฏาคม ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๖๙ ๑๐   กรกฏาคม ๒๕๖๓ คำสั่งจ้าง
๒๕๖๓ ๖๘ ๑๐   กรกฏาคม ๒๕๖๓ คำสั่งจ้าง
๒๕๖๓ ๖๗ ๑๐   กรกฏาคม ๒๕๖๓ คำสั่งจ้าง
๒๕๖๓ ๖๖ ๑๐   กรกฏาคม ๒๕๖๓ คำสั่งจ้าง
๒๕๖๓ ๖๕ ๑   กรกฏาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งเวรยามรักษาการเดือนกรกฏาคม
๒๕๖๓ ๖๕ ๑   กรกฏาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งเวรยามรักษาการเดือนกรกฏาคม
๒๕๖๓ ๖๔ ๓๐   มิถุนายน ๒๕๖๓ การแต่งตั้งเวรประจำวัน
๒๕๖๓ ๖๓ ๒๗   มิถุนายน ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๖๒ ๒๗   มิถุนายน ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๖๑ ๒๗   มิถุนายน ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๖๐ ๒๔   มิถุนายน ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๕๙ ๒๓   มิถุนายน ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๕๘ ๒๓   มิถุนายน ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๕๗ ๒๓   มิถุนายน ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๕๖ ๒๓   มิถุนายน ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๕๕ ๒๓   มิถุนายน ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๕๔ ๒๓   มิถุนายน ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๕๓ ๒๓   มิถุนายน ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๕๒ ๒๓   มิถุนายน ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๕๑ ๒๓   มิถุนายน ๒๕๖๓ จอง(จัดซื้อ)
๒๕๖๓ ๕๐ ๑๙   มิถุนายน ๒๕๖๓ ซ่อมแซมเครื่องเล่น อนุบาล
๒๕๖๓ ๔๙ ๑๑   มิถุนายน ๒๕๖๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระดับโรงเรียน
๒๕๖๓ ๔๘ ๑๐   มิถุนายน ๒๕๖๓ คำสั่งครูวิทย์ คณิต
๒๕๖๓ ๔๗ ๓๐   เมษายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งเวรยามพฤษภาคม
๒๕๖๓ ๔๖ ๒๘   เมษายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งกรรมการศึกษา
๒๕๖๓ ๔๕ ๒๘   เมษายน ๒๕๖๓ เอกสารการจ้างซ่อมส้อม
๒๕๖๓ ๔๔ ๒๘   เมษายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างช่อมซ้อม
๒๕๖๓ ๔๓ ๒๒   เมษายน ๒๕๖๓ ให้ลูกจ้างประจำได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) a1587526396.pdf
๒๕๖๓ ๔๒ ๓๑   มีนาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งเวรยามรักษาการเดือนเมษายน
๒๕๖๓ ๔๑ ๑๙   มีนาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งผู้ประเมินเงินเดือน
๒๕๖๓ ๔๐ ๑๙   มีนาคม ๒๕๖๓ จ้างเหมารถเข้าค่ายมธัยม
๒๕๖๓ ๓๙ ๑๙   มีนาคม ๒๕๖๓ จ้างทำอาหารมธัยม
๒๕๖๓ ๓๘ ๑๘   มีนาคม ๒๕๖๓ ซื้อต้นไม้
๒๕๖๓ ๓๗ ๑๗   มีนาคม ๒๕๖๓ จัดซื้อชุดนักเรียน
๒๕๖๓ ๓๖ ๑๗   มีนาคม ๒๕๖๓ จัดซื้อชุดนักเรียน
๒๕๖๓ ๓๕ ๑๗   มีนาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ
๒๕๖๓ ๓๔ ๑๑   มีนาคม ๒๕๖๓ จ้างถมดินสาธารณูปโภค
๒๕๖๓ ๓๓ ๑๑   มีนาคม ๒๕๖๓ อุปกรณ์บัณฑิตน้อย
๒๕๖๓ ๓๒ ๑๑   มีนาคม ๒๕๖๓ กระดาษคำตอบ กระดาษA4
๒๕๖๓ ๓๑ ๑๑   มีนาคม ๒๕๖๓ ค่าถ่าเอกสาร
๒๕๖๓ ๓๐ ๑๑   มีนาคม ๒๕๖๓ การขอยกเลิก3bb
๒๕๖๓ ๒๙ ๑๐   มีนาคม ๒๕๖๓ ป้องกันยาเสพติด
๒๕๖๓ ๒๘ ๙   มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งนมเด็กช่วงปิดเทอญ
๒๕๖๓ ๒๗ ๔   มีนาคม ๒๕๖๓ จอง
๒๕๖๓ ๒๗ ๔   มีนาคม ๒๕๖๓ จอง
๒๕๖๓ ๒๖ ๒   มีนาคม ๒๕๖๓ แบบรายงานนับตัวข้าราชการ 1มีนาคม 2563
๒๕๖๓ ๒๕ ๒๘   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่งตั้งเวรยามรักษาการเดือนมีนาคม
๒๕๖๓ ๒๔ ๒๗   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จอง
๒๕๖๓ ๒๔ ๒๔   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่งตั้งกรรมการรับนักเรียน
๒๕๖๓ ๒๓ ๒๔   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๒๕๖๓ ๒๒ ๒๕   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เข้าค่ายลูกเสือค่ายยุวชนทหารและค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท
๒๕๖๓ ๒๑ ๒๐   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จอง
๒๕๖๓ ๒๑ ๒๐   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประชุมกรรมการ
๒๕๖๓ ๒๐ ๑๗   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทำป้ายไวนิล
๒๕๖๓ ๑๙ ๑๗   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดซื้อหมึกเติมเครืองปริ้น กระดาษ A4
๒๕๖๓ ๑๘ ๑๗   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดซื้อเมล็ดผัก
๒๕๖๓ ๑๗ ๑๗   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดซื้อถังชยะ ไม้กวาด
๒๕๖๓ ๑๖ ๑๗   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดซื้ออุปกรณ์วิชาการ
๒๕๖๓ ๑๕ ๑๗   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อุปกรณ์จัดห้องเรียน
๒๕๖๓ ๑๔ ๑๗   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดซื้อลำโพง
๒๕๖๓ ๑๓ ๑๗   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดซื้อนาฬิกา
๒๕๖๓ ๑๒ ๑๒   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การอนุมัติสั่งจ้างธุรการ
๒๕๖๓ ๑๑ ๑๒   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่งตั้งเวรรักษาราชการกลางวัน
๒๕๖๓ ๑๐ ๓๑   มกราคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งเวรยามรักษาการเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๓ ๓๐   มกราคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนไปสอบ O - Net ชั้น ป. 6 ม.3 ประจำปี 2562
๒๕๖๓ ๒๗   มกราคม ๒๕๖๓ ใบสั่งจ้างครู
๒๕๖๓ ๒๗   มกราคม ๒๕๖๓ จ้างเหมาทำป้ายเเวร์นิต
๒๕๖๓ ๒๔   มกราคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาจ้างธุรการ
๒๕๖๓ ๑๔   มกราคม   ๒๕๖๑ คุณธรรมและจริยธรรมแล้ววันสำคัญ
๒๕๖๓ ๗   มกราคม ๒๕๖๓ วัตถุดิบเข้าค่ายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
๒๕๖๓ ๖   มกราคม ๒๕๖๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติหน้าที่ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
๒๕๖๓ ๖   มกราคม ๒๕๖๓ จอง
๒๕๖๓ ๖   มกราคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ