จัดการ ตารางสอน

รายการ ตารางสอน

No ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ข้อมูล ณ วันที่ Action
1 นางปิยรัตน์ จิตเปี่ยมวิริยะ ครูชำนาญการพิเศษ 07/02/2562
2 นางสาวศิรินทิพย์ วงศ์พรม พนักงานราชการ 12/02/2562
3 นางสาวอโนชา ฤทธิ์นุช ครูชำนาญการ 12/02/2562
4 นายราชันย์ เจียมศิริ ครู 12/02/2562
5 นาวสาวฏิลดา จันทร์กลิ่น ครูอัตราจ้าง 12/02/2562
6 นางสาวปนัดดา ฤทธิ์ฤดี ครู 12/02/2562
7 นางสาวมนัสนันท์ อินทร์พิทักษ์ ครูผู้ช่วย 12/02/2562
8 นางสาววิไลลักษณ์ นิลวรรณ์ ครูผู้ช่วย 12/02/2562
9 นางอัญชลี เครืออนันต์ ครูชำนาญการพิเศษ 12/02/2562
10 นางอรนงค์ รุจิยาปนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ 13/02/2562
11 นางสาวหนึ่งฤทัย หาธรรม ครู 13/02/2562