การจ้างเหมา

รายการจ้างเหมา

ที่ วัน/เดือน/ปี สั่งจ้าง เรื่อง/โครงการ ผู้รับจ้าง จำนวนเงิน Action
1 ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ จัดจ้างเหมาทำเวทีโครงการเวทีคนเก่ง นายชาญ รอดชาญ ๑๕๐๐๐
2 ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ จัดจ้างเหมาปรับปรุงอาหาร นายชาญ รอดชาญ ๔๔๐๐๐
3 ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ จัดจ้างเหมาทำอ่างล้างมือและปูกระเบื้องหน้โรงอาหาร นายชาญ รอดชาญ ๓๕๐๐๐
4 ๑๑ มิถุนาย ๒๕๖๒ (เก จ้างเหมาติดพัดลมเพดานโครงการปฐมวัย (ขอปีเก่า ๖๒ ) นายเลื่อน งิ้วเรือง ๗๐๐
5 ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(จ้างเหมาพาหนะขนย้ายวัสดุอุปกรณ์) (เก่า นายพรชัย แซ่ด่าน ๖๐๐
6 ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(รับส่งนักเรียนทุนจ่าสมหมาย) นายอภิสิทธิ์ รอดโพธิ์ ๙๐๐
7 ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โครงการกิจกรรมพัมนาผู้เรียน(จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งลูกเสือ) นายอภิสิทธิ์ รอดโพธิ์ ๒๔๐๐
8 ๗ ธ ค ๒๕๖๑ โครงการงานปฐมวัย(ซ่อมแซมห้องน้ำอนุบาล) นายชาญ รอดชาญ ๔,๐๓๐.๐๐
9 ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โครงการงานอนามัย(จ้างเหมาทำอ่างแปรงฟันล้างหน้า) นายชาญ รอดชาญ ๔,๘๐๐
10 ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โครงการตัดต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์และความปลอดภัยของนักเรียน นายสมมติ คนดี ๔๐๐๐.๐๐