โปรแกรมการจัดซื้อ

รายการจัดซื้อ

ที่ วันที่อนุมัติงบประมาณ ชื่อเรื่อง/โครงการ จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบโครงการ Action
1 ๒๘   มิถุนายน ๒๕๖๒ โครงการโรงเรียนปลอดภัย ร่วมแรงใจต้านภัยยาเสพติด ๒๐๐๐ นายราชันย์ เจียมศิริ
2 ๑๓   มิถุนายน ๒๕๖๒ โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ) ๕๖๐๐ นางสาววิไลลักษณ์ นิลวรรณ์
3 ๑๓   มิถุนายน ๒๕๖๒ โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ) ๑๓๖๐๐ นางสาววิไลลักษณ์ นิลวรรณ์
4 ๑๓   มิถุนายน ๒๕๖๒ โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ) ๑๖๐๐ นางสาววิไลลักษณ์ นิลวรรณ์
5 ๒๘   มิถุนายน ๒๕๖๒ จัดซื้ออุปกรณ์โครงการปฐมวัย ๒๘๕๐ นางสาวหนึ่งฤทัย หาธรรม
6 ๒๘   มิถุนายน ๒๕๖๒ จัดซื้ออุปกรณ์โครงการอาหารกลางวัน ๕๐๑๐ นางอัญชลี เครืออนันต์
7 ๒๘   มิถุนายน ๒๕๖๒ โครงการอาหารกลางวัน(จัดซื้อถุงผ้า/แก้วน้ำ) ๖๔๒๐ นางอัญชลี เครืออนันต์
8 ๒๘   พฤษภาคม ๒๕๖๒ จัดซื้ออุปกรณ์โครงการปฐมวัย ๑๒๐๐ นางสาวหนึ่งฤทัย หาธรรม
9 ๒๘   มิถุนายน ๒๕๖๒ จัดซื้ออุปกรณ์โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนปฐมวัย ๘๗๕ นางสาวหนึ่งฤทัย หาธรรม
10    กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(จัดซื้อต้นไม้จัดนิทรรศการทุนจ่าสมหมาย) ๓๐๐ นางปิยรัตน์ จิตเปี่ยมวิริยะ
11 ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๑ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(จัดซื้ออุปกรณ์อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ) ๓๐๐๐.๐๐
12 ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๑ โครงการงานปฐมวัย(จัดซื้อพัสดุซ่อมแซมห้องน้ำอนุบาล) ๗,๓๘๑.๐๐ นางปภัชสิตา ธูปอ่อน
13 ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๑ โครงการงานอนามัย(จัดซื้ออุปกรณ์ทำอ่างแปรงฟันล้างหน้า) ๑๕,๔๑๑.๐๐ นางปภัชสิตา ธูปอ่อน
14 ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๒ โครงการวันสำคัญ(จัดทำป้ายไวนิล) ๑๒๐๐ นางอรนงค์ รุจิยาปนนท์
15 ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๑ โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานบริหารโรงเรียน(จัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้น) ๓๙๐.๐๐ นางอรนงค์ รุจิยาปนนท์
16 ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๒ โคงการอาหารกลางวัน(จัดซื้อเตาแก๊ส๑ ชุด) ๑๓๕๐.๐๐ นางอัญชลี เครืออนันต์
17 ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๒ โครงการอาหารกลางวัน(จัดซื้อแก้วสแตนเลสจำนวน ๑๕๐ ใบ) ๒๘๕๐.๐๐ นางอัญชลี เครืออนันต์
18 ๖   ธันวาคม   ๒๕๖๑ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(จัดซื้อลำโพงลากจูงอเนกประสงค์พร้อมไมค์ลอยหนึ่งตัว) ๓๕๐๐.๐๐
19 ๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑ โครงการอาหารกลางวัน(พัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน) ๗๕๐๐๐ นางอัญชลี เครืออนันต์
20 ๘    โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบแห่งชาติ ๔๗๓๗
21 ๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ โครงการอาหารกลางวันนักเรียน(ตู้ทำน้ำเย้น) ๒๘๙๐๐ นางอัญชลี เครืออนันต์
22    พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบแห่งชาติ(ระดับมัธยมศึกษา) ๘๕๕
23 ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบแห่งชาติ(ปฐมวัย) ๓๔๗
24    พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบแห่งชาติ (ระดับประถมศึกษา) ๕๐๕
25    พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบแห่งชาติ(ระดับประถมศึกษา) ๔๐๕