อนุมัติเบิกเงินจากบัญชี

รายการอนุมัติเบิกเงิน

ที่ วันที่ขออนุมัติเบิกเงิน จำนวนเอกสาร(ชุด) รวมเป็นเงิน Action
1 ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๐,๑๗๐.๕๔
2 ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑๐ ๗๑,๕๖๕
3 ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ๒๔๑๘๐
4 ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑๙๐๐๐
5 ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ๖๐๐๐
6 ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑๕๒๐๐
7 ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๙๕๕๔
8 ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๗๑๖๖๘
9 ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑๙๐๐๐
10 ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๖๐๐๐
11 ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ๒๐๙๐๐
12 ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๙๒๕๔.๓๓
13 ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๒๑๗๑.๓๑
14 ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๑๕๓๖๐
15 ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๑๓๒๐๔
16 ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๓๐๕๕
17 ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๑๙๒๐๐
18 ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๒๑๕๖๐
19 ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๖๓๘๖๖.๔๖
20 ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๙๖๐๐
21 ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๓๖๖๒๐
22 ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐ ๑๘๓๐๕
23 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๕๘๖๐
24 ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ๕๔๓๒๘
25 ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๐ ๔๐๑๕๒.๘๓
26 ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ๗๗๓๐.๕๖
27 ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๐๒๘๙๕
28 ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑๐๔๙๐
29 ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๖๕๕
30 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๗๙๑๗.๒๑
31 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๔๐๓๒๐
32 ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑๑๔๓๐
33 ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๓๗๒๐๐
34 ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๓๑๙๙๙
35 ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๔๒๙๐๔.๔๒
36 ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๒๐๔๖๐
37 ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ๖๙๐๐๐.๐๐
38 ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ๗๒๔๙.๒๑
39 ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ๖๖๐๐๐.๐๐
40 ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๔๔๒๗๐.๐๐
41 ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๒๒,๘๑๗
42 ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๔๒,๖๕๐
43 ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ๕๑,๐๙๔.๗๗
44 ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๕๑,๐๘๕.๘๙
45 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๗๐,๖๖๙
46 ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๗๕,๐๐๐