โปรแกรมงานธุรการ Version 1.0

รายละเอียดโปรแกรม

๑. โปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย    
        ๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
        ๑.๒ การจ้างเหมา
        ๑.๓ รายการอนุมัติเบิกเงินจากธนาคาร
๒. โปรแกรมอาหารกลางวัน ประกอบด้วย    
        ๒.๑ ยืมเงินราชการ
        ๒.๒ ตรวจรับอาหารรายวัน
        ๒.๓ ใช้หนี้เงินยืม
๓. โปรแกรมทะเบียนหนังสือ ประกอบด้วย    
        ๓.๑ ทะเบียนหนังสือส่ง
        ๓.๒ ทะเบียนคำสั่ง
๔. โปรแกรมสถิติการลา ประกอบด้วย    
        ๔.๑ ทะเบียน/การยื่นใบลา
        ๔.๒

คำแนะนำในการใช้

๑. ให้ใช้ระบบเลขไทยทั้งหมด    
๒. การกรอกข้อมูล ให้เพิ่มเติมแก้ไขตัวเลือกที่เมนู เพิ่ม/แก้ไข/เมนู ด้านซ้ายมือ เป็นของโรงเรียนผู้ใช้    
๓. ต้องใช้โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf ในการสั่งพิมพ์ หากไม่มีต้องติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน    

หมายเหตุ

๑. โปรแกรมอยู่ระหว่างการทดลองใช้งานและพัฒนาปรับปรุง แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น    
๒. การทำอาหารกลางวันสำหรับโปรแกรมนี้ ต้องเป็นวิธีระบบยืมเงินยืมเท่านั้น