อัลบัมรูปภาพ

บจก.สยามวินโดว์ไบลด์

นายเกียรติศักดิ์ หรูเกียรติวัฒนา(บจก.สยามวินโดว์ไบลด์)ได้มอบอุปกรณ์การเรียนและเงินสด 100 บาทให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษา 3 ทางโรงเรียนกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

19

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนปลอดสารพิษ

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนปลอดสารพิษ โดยนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล2 - มัธยมปีที่ 3 รับผิดชอบดูแลชั้นละ 1 แปลง เลือกปลูกผักตามความเห็นของชั้น มีครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยง

14

การดำเนินโครงการ/กิจกรรม เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) ๕ ธันวาคม ของทุกปี

เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการดูแล และเป็นการสืบสาน รักษา ต่อแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ได้พระราชทานไว้ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันดินโลก

12
แสดง 1 จาก 3 ของ 9 รายการ